NKK skjerper i de etiske grunnreglene for avl

2010-03-08 00:00:00

Endringer i NKKs etiske grunnregler

NKKs Hovedstyre vedtok på sitt møte 08.12.2009 følgende forandringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Innavl - i punkt 2 tilføyes følgende:
Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer.

Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavl bør unngås.

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.

Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon. Informasjon om hva søknaden skal inneholde kan hentes fra www.nkk.no


Tispens alder ved første paring - punkt 7, første strekpunkt forandres til følgende:
Tispen skal være minst 18 måneder på paringstidspunktet.

Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.

 

Reglene gjøres gjeldende fra 01.07.2010